Pædagogisk chef til Kanonen og dens søsterfonde​

​JOB- OG KRAVPROFIL​

Pædagogisk chef til Kanonen og dens søsterfonde​.1

1.1​Baggrund for notatet

Den nuværende organisering af ledelsesarbejdet på Kanonen og dens søsterfonde har bestyrelserne for fondene besluttet at ændre på, så der samlet set kan frigives mere tid til udviklingsarbejde. Direktøren har på nuværende tidspunkt et for driftstungt ansvarsområde, og det kan udvirke flaskehalse i ledelsesarbejdet. Pr. 1. april 2020 søger vi derfor en pædagogisk chef til at stå i spidsen for to af vores fonde.

Rekruttering og udvælgelse af den nye pædagogiske chef gennemføres i et samarbejde mellem Fondene og Inpractica.

1.2​ Formål med notatet

Notatet er udarbejdet af konsulentfirmaet Inpractica på baggrund af skriftligt materiale og interview med direktøren for fondene. Job- og kravprofil udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og i relation til organisationen, funktionsområdet og kandidatprofilen.

Derudover tjener job- og kravprofilen følgende formål:

 • Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger
 • Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til formulerede krav og forventninger

2.​ Kanonen og dens søsterfonde

2.1 Om Kanonen

Kanonen er et opholdssted for udsatte børn og unge. Kanonen startede i 2002 og gennemgik hurtigt en meget stor udvikling og vækst med fem unge i 2002 til 30 unge i 2005. Kanonen har fra start haft egen skole. Kanonen blev oprettet på opfordring fra det tidligere Århus Amt, der ønskede, at der blev skabt et nyt sted for utilpassede unge. Der blev fra 2012 oprettet søsterfonde i hhv. Grønland og Danmark med tilbud til nye målgrupper. Der blev igennem årene 2007-20112 gennemført en professionalisering af organisationen og det pædagogiske arbejde.

Orpigaq startede i 2012 i Kangerlussuaq i Grønland efter et meget stort forarbejde og tilvejebragt fundraising. I 2014 opnåede Kanonen at få midler fra Socialministeriet til arbejdet med mulige ofre for æresrelateret vold. I 2015 overtog Kanonskolen desuden skoledriften for en anden skole og modtager i øvrigt unge fra i alt fem andre opholdssteder, og i 2018 startede Birka, et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn. Der er 36 unge i Kanonskolen. I december 2019 igangsættes et nyt krisecenter, så der er to krisecentre. Et psykiatrihospital er under planlægning og forventes at være færdigt til start i 2022.

Ud over driftsafdelingerne har Kanonen også haft tilknyttet to Ph.d’er til at understøtte den faglige udvikling og forskning i området.

I støbeskeen er dels §107, der igangsættes i 2019 eller 2020, og en socialøkonomisk virksomhed, der sættes i søen i 2020.

Når de sidstnævnte tiltag er igangsat, kan vi tilbyde både døgn- og dagtilbud. Der vil være kvinder og deres børn på krisecentrene, voksne på §107, STU-forløb, og igennem den socialøkonomiske virksomhed vil der være en sammenhæng i vores tilbud og en sammenhængskraft for alle vores tilbud.

2.1.1 Vækst

Siden opholdsstedet startede, har der stået vækst på dagsordenen. Vi har haft en betydelig vækst fra 2018 og frem. Og siden maj 2019 har vi haft det største antal henvendelser nogensinde, i alt 70 visitationer. Søgningen er øget betydeligt, og vi har på nuværende tidspunkt 28 unge i Kanonen. I de øvrige fonde er der hhv. ni kvinder og 17 børn, 10 unge i Grønland, og der er 36 unge i skolen.

I Kanonen er vi 80 medarbejdere inkl. vikarer. Skolen har 22 medarbejdere. I øvrige fonde er vi 17 medarbejdere, og i Orpigaq i Grønland er vi 25 medarbejdere. Samlet er vi 144 medarbejdere.

2.1.2 Profil

Kanonen og dens søsterfonde har en profil, hvor vi tager os af de mest udsatte unge/borgere, som andre steder ikke kan rumme. Kanonen er godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 - 23 år til akutanbringelse, pædagogisk og psykologisk udredningsforløb, døgnforanstaltning på en af Kanonens seks afdelinger, eneforanstaltning samt efterværn.

Vi arbejder med f.eks. udadreagerende, dobbeltdiagnosticerede, kriminelle og misbrugere og unge, som specialindsatser ikke kan rumme.

De øvrige fonde har den samme profil, nemlig arbejdet med de mest udsatte. I f.eks. krisecentret er trusselniveauet for højt til, at de kan rummes andre steder.

Hos vores medarbejdere er der glæde og stolthed over, at vi bidrager til en nyttig og vigtig samfundsmæssig opgave, hvor vi kan rumme de mest udsatte og gøre en forskel, så de har mulighed for at komme godt videre og få brugt de muligheder og ressourcer, de har på en bedre måde. Vi er gode til at fastholde vores medarbejdere i vores danske afdelinger. Og vi går gerne en ekstra mil for vores unge/de borgere, vi har ansvar for. Vores kultur er præget af god

stemning og sammenhold. Den brede sammensætning af unge/borgere giver mulighed for et spændende udfordrende og inspirerende arbejdsfællesskab for både medarbejdere og ledere.

2.2 Det samlede billede af opholdssteder og tilbud til socialt udsatte

Vi hører til blandt de største spillere i Danmark ift. opholdssteder, og vi går meget op i at levere kvalitet i vores arbejde, tilbud og ydelser. Vi er særdeles udviklingsoptagede ift. at udvikle og forbedre vores tilbud og ift. at udvikle nye tilbud, der kan give bredere og bedre muligheder for vores målgrupper. Vi tror på, at udviklingsarbejde kvalitetssikrer vores arbejde. 

Det at vi har en vifte af tilbud og muligheder for de unge/borgerne giver også mulighed for differentiering i ansættelsen på den måde, at man kan komme til at arbejde med andre målgrupper, andre tilbud inde under den samme samlede hat.

Vores størrelse og vores fokus på kvalitet, innovation, mening og sammenhæng i tilbuddene giver os en særstilling. Vi stiller store krav til vores medarbejdere. 

Det gælder:​

 • Faglighed
 • Kvalitet
 • Dokumentation
 • Det pædagogiske arbejde
 • Den pædagogiske tilgang og forståelse
 • Loyalitet overfor den pædagogiske linje

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten af vores ydelser, og derfor er det også vigtigt for os kun at tage imod en ung, hvis vi har kapaciteten til det. Dvs. vi vækster ikke for enhver pris. Det giver respekt for vores arbejde hos vores samarbejdspartnere i kommunerne.


2.3 Værdigrundlag

Med udgangspunkt i arbejdet med opfyldelsen af vores faglige krav er vores bærende værdier:​

 • Ordentlighed
 • Respekt
 • Troværdighed
 • Kvalitet

2.4 Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat af professionelle og rutinerede bestyrelsesmedlemmer, der kender bestyrelsens beføjelser og er klar til at lade deres viden bringe i spil.

Bestyrelsens sammensætning:​

 • Jens Dynesen, formand
 • Kim Jensen
 • John Cubin
 • Geert Jørgensen

I bestyrelsen for Orpigaq sidder ud over de nævnte desuden Nuka Kleemann.

2. 5 ​Ledelsen

Ledelsen består af direktør, stedfortræder / pædagogisk chef for Kanonen, pædagogisk chef for øvrige fonde, fire afdelingsledere og fire souschefer.

En oversigt over ledernes primære ansvarsområder og arbejdsopgaver kan findes her i bilag 1:

3.​ Den ledige stilling som pædagogisk chef for øvrige fonde

Du bliver pædagogisk chef for en organisation med cirka 40 medarbejdere. Miljøet er præget af robusthed, engagement og mangfoldighed.

Som pædagogisk chef refererer du til direktør Trine Hounsgaard Pfeiffer og deltager i den samlede ledergruppes arbejde. I direkte reference har du to afdelingsledere.​

Organisationen råder over/ejer en stor bygningsmasse, hvor de forskellige afdelinger er placeret. Din primære arbejdsplads vil være fysisk placeret på hovedkontoret, Århusvej 1, 8382 Hinnerup i attraktive rammer. Der må påregnes rejseaktivitet til Grønland af flere dages varighed (formentlig 3-4 dage) ca. hver måned.

3.1 Aktuelle udfordringer og attraktioner

Vækst og udvikling har over en årrække præget Kanonen og nu også dens søsterfonde både kvantitativt og kvalitativt.

Søsterfondene og deres udfordringer er oplagte udviklingsemner for en ny pædagogisk chef. Herunder nævnes (i ikke-prioriteret rækkefølge) nogle udfordringer, som vil møde den nye chef:

Ift. 

Orpigaq, Kangerlussuaq, Grønland:

 • At forstå grønlandske normer og kultur og agere herefter.
 • At lede på distance ift. Orpigaq i Grønland.
 • At have forståelse for at begå sig strategisk i det grønlandske kommunale system og ift. Selvstyret og Det grønlandske tilsyn.
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til Orpigaq.
 • At fortsætte og fastholde den pædagogiske linje og udviklingen af den.
 • ​Strategisk udviklingsarbejde i Grønland.
 • Udbredelse af den viden og erfaring, der er opnået i Grønland.
 • Samarbejde med bygden Kangerlussuaq på alle relevante niveauer.
 • Samarbejde med relevante fonde til fundraising.
 • Skabelse og fastholdelse af relevant netværk med øvrige institutioner i Grønland.

Ift. Birka, Krisecenter for kvinder og deres børn, Danmark:

 • At stå i spidsen for en ny organisation, som er i gang med at professionalisere arbejdet.
 • At håndtere skabelsen af et nyt sted og det at skabe god struktur og kultur og at fastholde rammer og struktur.
 • At bidrage til den ’rigtige’ kultur hos medarbejderne.
 • At få rammen på plads samtidig med at der er ’fuldt’ hus med kvinder og børn.
 • At arbejde med kvinder fra en anden kulturel baggrund og at bevæge sig i andre kulturer.

For både Orpigaq og Birkagælder, at der er særdeles kompetente og rutinerede afdelingsledere, som den nye pædagogiske chef skal lede igennem og samarbejde med.

3.2 Den nye pædagogiske leders overordnede opgave

For den nye pædagogiske leder handler den overordnede opgave om samspil med den øvrige ledelse og eksterne samarbejdspartnere og om den overordnede interne ledelse af de to fonde.

3.3 Ønsket profil

Vi søger en kompetent leder med en robust og stærk udviklingsprofil, der formår at tænke strategisk og har visioner for området. Vi ser en profil for os, der kan anspore til nytænkning både pædagogisk og organisatorisk.

4.​ Kravprofil

4.1 Erfaringer – formel baggrund

Det forudsættes og/eller ønskes, at du som ny pædagogisk chef bl.a. har:

 • Ledelseserfaring – gerne fra en større organisation.
 • Erfaring med ledelse af ledere.
 • Ledererfaring på strategisk niveau.
 • Forståelse for at samarbejde med det offentlige/ politisk styrede organisationer.
 • Relevant uddannelse. Din konkrete uddannelsesbaggrund er ikke afgørende
 • Indgående kendskab til socialt arbejde med udsatte og til pædagogisk ledelse af et opholdssted eller tilsvarende.
 • Generel erfaring med det sociale område og tæft for at arbejde i det felt.
 • Erfaring med økonomisk styring og planlægning og optimering af ressourcer.
 • Flair for økonomi.

4.2 Personlige kompetencer

Den nye pædagogiske leder er motiveret af ledelsesopgaven og brænder for at arbejde med vores målgrupper og den profil, vi har.
Han/hun:

 • er ydmyg overfor opgaven og den målgruppe, vi arbejder for
 • er målrettet
 • er resultatorienteret
 • er udviklingsorienteret
 • er tillidsvækkende og omgængelig
 • kan favne bredt fra det strategiske til basale driftsopgaver
 • har lyst og vilje til at yde noget for udsatte grupper
 • har et stort engagement i socialt arbejde
 • har lyst til at arbejde med en opgave, der giver mening, men som ikke altid går den lige/nemme vej
 • kan indgå i et team ledelsesmæssigt og udviklingsmæssigt

Vi ønsker os derudover at du:

Målsættende adfærd:

 • har en stærk pædagogisk og faglig udviklingsprofil
 • balancerer den pædagogiske og den økonomiske dagsorden
 • samler organisationen i dit ansvarsområde og skaber og formidler overblik og en klar retning
 • kobler den overordnede strategi med den nære hverdag og omvendt.

Kommunikerende adfærd:

 • har gennemslagskraft og kommunikerer tydeligt i alle kontekster såvel skriftligt som mundtligt
 • er tillidsvækkende og dialogisk i din kommunikation – også når forandringer er nødvendige
 • ​har gode netværkskompetencer og lyst til at deltage og bidrage i lokalsamfundet – gælder især for opgaven i Grønland og i eksterne sam­­arbejds­relationer i øvrigt
 • kan formidle den gode historie om Orpigaq og Birka

Problemløsende adfærd:

 • er guidende i din problemløsende adfærd
 • agerer med stor organisationsforståelse og blik for helheden
 • er uddelegerende og inddragende og forstår præmisserne for ledelse i og af et ledelsesteam
 • har blik for at skabe rationaler og effektivitet i den daglige drift
 • skaber hensigtsmæssige balancer mellem processer og beslutninger

Samspillende adfærd:

 • er loyal i dit samspil op, ned og til siden
 • er synlig og samler folk omkring dig i sit ansvarsområde
 • er anerkendende, udviser nærvær og interesse for andre uden at miste din fasthed, er lyttende
 • har hjertet på rette sted og forstår at værne om og respektere vores pædagogik, tilgang og kultur
 • er uhøjtidelig i din omgangsform, har et godt humør og et godt grin i baglommen
 • er positiv og energisk

4.3​ Succeskriterier

Du skal som ny pædagogisk chef skabe resultater på mange felter og vil efter de første 6-12 måneder blive målt på følgende områder:

 • Der er to veldrevne krisecentre.
 • Det er tæt på udvidelse i Grønland.
 • Der er opnået fodfæste i Grønland ift. det interne arbejde i Orpigaq og ift. samarbejdspartnere.
 • Du er en respekteret fagperson i de faglige miljøer, der er vores samarbejdsflade.
 • Den socialøkonomiske virksomhed er startet og er kommet godt fra start.
 • Du har etableret dig i et konstruktivt samspil med direktør, stedfortræder, de to afdelingsledere i direkte reference og medarbejderne i ansvarsområdet.
 • ​Du har etableret dig i samspil med alle relevante samarbejdspartnere.
 • Du har vist evne og vilje til hensigtsmæssig ledelse i forhold til de ansatte ledere og
 • medarbejdere i overens­stem­melse med vores værdier og har tilegnet dig kendskab til de enkelte personalegrupper og deres arbejdsområder, og der er opnået fodfæste i den stillede ledelsesopgave.
 • Du har taget relevante udviklingsinitiativer ift. til Strategiplanen 2020-2022 - Link til Bilag 2 »
 • ​Du har forholdt dig aktivt og inddragende til organisationen og gennemført hensigtsmæssige tilpasninger/udviklingstiltag efter nærmere aftaler med direktør.
 • Du har vist evne og vilje til økonomisk ledelse og sikker drift.

5.​ Ansættelsesvilkår

Tiltrædelse den 1. april 2020.

Der ydes en god løn efter kvalifikationer og nærmere aftale med direktør.

I stillingen ydes arbejdsgiverbetalt pension samt anciennitetsløn efter aftale. Hvert år er der tilskrivning efter KL’s takster.

6.​ Eventuelle spørgsmål

Flere oplysninger om Kanonen og dens søsterfonde er til rådighed på hhv.: https://www.kanonen.dk og http://orpigaq.gl/

Interesserede ansøgere er desuden velkomne til at kontakte direktør Trine Hounsgaard Pfeiffer for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af muligheder og vilkår ved at sende en sms/ringe på 0045 2172 8578 eller ved at sende en mail til th@kanonen.dk. Alternativt kan ekstern rekrutteringskonsulent Rebecca Abl kontaktes på +45 5091 9105.

Du søger stillingen ved at maile til vores eksterne rekrutteringskonsulent på rebecca@rabl.dk. Vedhæft ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber 9. januar 2020 kl. 10.00.

7.​ Tidsplan og ansættelsesprocedure

Ansættelsesprocessen forventes at foregå efter følgende plan:

 • ​Ansøgningsfristen er kl. 10 den 9. januar 2020. Der indkaldes til samtale 17. januar.
 • Første samtale med ansættelsesudvalget er 29. januar 2020.
 • ​Anden samtale med ansættelsesudvalget er 6. februar 2020.
 • Som led i ansættelsesprocessen bliver der mellem 1. og 2. samtale udarbejdet en personprofil. Du skal herefter deltage i en tilbagemelding på personprofilen den 3. februar.
 • Tiltrædelse forventes pr 1. april 2020.

Vi indhenter referencer efter nærmere aftale mellem 1. og 2. samtale.

Ansættelsesudvalget består af:

 • Direktør Trine Hounsgaard Pfeiffer
 • Stedfortræder og pædagogisk chef Mogens Bøstrup Rasmussen
 • Afdelingsleder Rasmus Buhl

Desuden deltager konsulent Nanna Frost og rekrutteringskonsulent Rebecca Abl ved samtalerne.

Herfra bliver ingen smidt ud

Vi modtager en lang række forskellige børn og unge og det er en af vores kerneværdier, at vi har plads til alle.

Trygge rammer i dejlige omgivelser

Børne- og ungehjemmet er beliggende i det skønne Hinnerup, og her er plads til 30 unge i alderen 10 til 25 år.

Godt samarbejde med kommunerne

​​På børne- og ungehjemmet Kanonen vægter vi et godt samarbejde med kommunerne meget højt.

- Michelle Kaus, 18 år

Michelle blev anbragt frivilligt ved Fonden Kanonen med massive adfærdsproblematikker kombineret med misbrug. Nu, efter anbringelse i en af Kanonens afdelinger med efterfølgende efterværn, har Michelle færdiggjort 9. klasse og er godt i gang med sin videre uddannelse og drøm om at blive kok.

- Philip Damkær Mouritsen, 24 år

Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Philip siger: "Jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig". Nu er Philip far, IT-uddannet, har startet sin egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård, hvor ham og hans gode ven begge skal bo med deres familier.

- Nanna Bengtson, 22 år

Nanna levede på gaden - et liv med vold og misbrug. Nanna blev smidt ud af flere skoler og troede ikke på, at hun ville runde de 20 år. Efter fire år hos Fonden Kanonen har Nanna færdiggjort 10. klasse, læser nu HF og har været udvekslingsstudent i England. Nanna er i dag medicinfri, har tabt 60 kg og jagter sin drøm om at blive socialrådgiver eller pædagog. For som Nanna siger: "Jeg vil gerne arbejde med mennesker - jeg synes, at jeg har fået så meget at give af"

Kontakt Kanonen

Har du spørgsmål vedrørende​ forløbet på børne- og ungehjemmet eller ønsker du at få uddybet vores fremgangsmåder?​

Ring på telefon 87 61 01 98 eller skriv til os via formularen.​

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og vender tilbage til dig med et svar, så hurtigt som muligt.

Henvend dig via formularen

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt