Rammer​

I 2010 startede Fonden Kanonen en større udviklingsproces for hele organisationen omkring Kanonens daværende værdigrundlag.

Processen udmøntede sig i en konkret beskrivelse af Kanonens rammer og pædagogik. Alt noget der afspejler den pædagogiske tilgang og praksis som til dagligt udføres i Kanonens afdelinger. Kanonens rammer og pædagogik vil altid være genstand for udvikling og tilpasning.

Rammer for det pædagogiske arbejde

  • Vi vil altid tilstræbe det mest optimale individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, til vores unge.
  • Vi tror på at en bæredygtig relation, er med til at skabe udvikling hos vores unge.
  • Vi arbejder med en bevægelse fra ydre mod indre styring – med fokus på udvikling af vores unges selvværd/indre kerne og jeg-styrke.
  • Vi arbejder med tydelig struktur og en forudsigelig hverdag – hvori vi styrer, guider og vejleder vores unge, ud fra den enkeltes behov.
  • Vi smider ikke vores unge ud.
  • Vi lægger vægt på at vores unge mødes af omsorgsgivende, troværdige, robuste, motiverende og professionelle voksne.
  • Vi arbejder med tryghedsskabende rammer, som f.eks. nærvær, omsorg, humor og engagement.
  • Vi er konstruktivt kritiske, reflekterende og udviklende, i vores pædagogiske tilgange til vores unge, og til hinanden.
  • Vi søger udvikling og forsøger vedholdende at udfordre os selv – både i afdelingerne og som organisation.

I Fonden Kanonen ser vi vores unge som selvstændige og unikke individer, og derfor skal de altid ses og behandles som sådan.


Med afsæt i de unges kommunale handleplaner, samt øvrige beskrivelser og udredninger, tilrettelægges det individuelle pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud. Tilbuddet og medarbejdernes indsats tilpasses løbende under anbringelsen. Dette sker i takt med at vores kendskab øges til vores unges funktionsevner, særlige vanskeligheder, generelle og specifikke behov.


For os handler det om at møde vores unge der hvor de er, og at de pædagogiske rammer som vi sætter, tilgodeser den enkelte unge.

Herfra bliver ingen smidt ud

Vi modtager en lang række forskellige børn og unge og det er en af vores kerneværdier, at vi har plads til alle.

Trygge rammer i dejlige omgivelser

Børne- og ungehjemmet er beliggende i det skønne Hinnerup, og her er plads til 30 unge i alderen 10 til 25 år.

Godt samarbejde med kommunerne

​​På børne- og ungehjemmet Kanonen vægter vi et godt samarbejde med kommunerne meget højt.

Når vi påtager os det store ansvar, det er at lave et socialpædagogisk tilbud til vores unge, er det af afgørende betydning, at vi rummer den unge uanset adfærd. Det er derfor fundamentalt, at vi ikke smider vores unge ud, men i stedet tilpasser rammerne, så de unge oplever, at vi ikke svigter, når udfordringerne er store. Disse rammer, er med til at skabe en grundlæggende ro og tryghed for vores unge, hvilket giver basis for det videre pædagogiske behandlingsarbejde.


Udgangspunktet, for arbejdet med de unge anbragte på Kanonen, er en klar og tydelig struktur. De unges dag, er præget af en tydelig struktur og forudsigelighed. Fra de står op om morgenen, til de skal i seng om aftenen, ved de hvad de skal lave - dette ofte på klokkeslæt. Struktur gælder også i det sociale samvær, hvor de i samfundet gældende adfærdsnormer, er rammen. Vi tror på, at denne struktur og forudsigelighed, skaber den nødvendige ro og tryghed, som vores unge har brug for.


Den pædagogiske tilgang, og kravene til vores unge, vil ske i en vekselvirkning mellem ydre og indre styring, alt efter hvor de unge befinder sig i udviklingen, og hvilke grundlæggende problematikker eller handicap, de enkelte unge har. Vi tilsigter altid at arbejde hen mod så høj grad af indre styring, som muligt. Det gør vi for at sikre vores unge de bedst mulige forudsætninger, for at klare sig selv senere i livet.


I arbejdet med vores unge, er vi af den overbevisning at relationer til andre er nødvendige, dette for at sikre individets udvikling livet igennem. Gennem relationer til andre danner vi bl.a. vores eget selvbillede og egen identitet. I Kanonen bruger vi bevidst det relationelle for at tilgodese vores unges behov for tilknytning og kontinuitet.


Relationen, defineret som en forbindelse mellem to mennesker, der har opnået en vis varighed, og hvor medarbejderen har tilegnet sig en vis betydning i den unges liv. Vi har ikke relationen som målet i sig selv. Hermed forstås, at vi gennem en god relation opnår større effekt af vores pædagogiske arbejde. Det er derved nemmere at få vores pædagogiske strategi igennem, om at påvirke, opdrage og udvikle den unge.


Via anerkendende kontakt, omsorg, vedholdenhed, episoder og forløb med fælles aktiviteter (evt. "et fælles tredje"), opbygges relationen. Man kan sige at det vigtigste værktøj, er os selv, og vores egen person, som skal bringes i spil i forhold til den enkelte unge.

I Fonden Kanonen arbejder vi bevidst med brugen af fællesskaber. Når unge bliver anbragt sidder de ofte tilbage med en oplevelse af at være anderledes og marginaliseret. Derfor har vi som behandlingssted et ansvar i at arbejde hen mod, at vores unge føler sig som en del af det samfund de er omgivet af. 

Vi ser social deltagelse som en grundlæggende forudsætning for læring og udvikling. Det er af afgørende betydning, at den unge selv oplever at blive værdsat som deltager i sociale sammenhænge. I dette arbejde gør vi aktivt brug af de forskellige fællesskaber, der er i og udenfor Fonden Kanonen.

Internt ser vi fællesskaber i de enkelte afdelinger, skolen, værkstedet og Fonden Kanonen som helhed. For at være inkluderet i et fællesskab er det nødvendigt, at den unge formår at honorer de spilleregler, det enkelte fællesskab påkræver. Her arbejder vi bevidst med at tillære vores unge sociale normer, så de formår at få oplevelsen af at være inkluderet i nye og positive fællesskaber.​

I Fonden Kanonen er vi optaget af, hvorledes vi mest optimalt udviser omsorg for vores unge. Omsorgsbegrebet indbefatter, som vi ser det, også andre begreber, såsom troværdighed. At være en troværdig voksen i de unges verden kalder på mange elementer.


Her kan bl.a. nævnes; grænsesætning, ”at overholde aftaler”, ”at gøre det man siger man vil gøre”.
Troværdighed er ofte et begreb, der hænger tæt sammen med en følelse af tryghed hos vores unge. En tryghed i at ”jeg som ung på Kanonen har voksne jeg kan stole på, uagtet mine problematikker, gøren og laden”.


Det kræver en vis robusthed at være omsorgsperson for den unge. Skismaet mellem privatpersonen, der er på arbejde som professionel, er hele tiden i spil. Vi skal kunne give den unge ”noget af os selv” i arbejdet som professionelle. Relationsarbejdet med vores unge er betinget af, at de kan spejle sig i os som mennesker. Vi skal motivere vores unge til at kunne gå andre veje end de har gjort tidligere, og dermed også engagere os i hvad de føler og tænker. En robust person, er for os et ærligt menneske, der tør, kan og vil hjælpe et andet menneske. Denne robusthed, er vigtig at besidde som medarbejder i Fonden Kanonen.

Da vi som mennesker gerne vil være i en konstant udvikling, mener vi det er vigtigt, at vi forholder os til hinanden, og vores praksis, på en konstruktiv og reflekterende måde. Det er for os vigtigt, at vi ofte spørger os selv og vores kolleger, om vi nu også gør det vi siger vi gør. Vi tilstræber at møde hinanden med nysgerrighed, der bunder i et håb om forståelse af hinandens forskelligheder.​​

- Michelle Kaus, 18 år

Michelle blev anbragt frivilligt ved Fonden Kanonen med massive adfærdsproblematikker kombineret med misbrug. Nu, efter anbringelse i en af Kanonens afdelinger med efterfølgende efterværn, har Michelle færdiggjort 9. klasse og er godt i gang med sin videre uddannelse og drøm om at blive kok.

- Philip Damkær Mouritsen, 24 år

Blev anbragt på kostskole som 11 årig og her startede et liv på institutioner. Han udviklede et hashmisbrug og tabte greb om skolen og om sig selv. Kommunen placerede ham til sidst på Kanonen. Og som Philip siger: "Jeg var ikke altid enig med Kanonen, men rammerne var gode for mig". Nu er Philip far, IT-uddannet, har startet sin egen virksomhed og er tæt på drømmen om en gård, hvor ham og hans gode ven begge skal bo med deres familier.

- Nanna Bengtson, 22 år

Nanna levede på gaden - et liv med vold og misbrug. Nanna blev smidt ud af flere skoler og troede ikke på, at hun ville runde de 20 år. Efter fire år hos Fonden Kanonen har Nanna færdiggjort 10. klasse, læser nu HF og har været udvekslingsstudent i England. Nanna er i dag medicinfri, har tabt 60 kg og jagter sin drøm om at blive socialrådgiver eller pædagog. For som Nanna siger: "Jeg vil gerne arbejde med mennesker - jeg synes, at jeg har fået så meget at give af"

Kontakt Kanonen

Har du spørgsmål vedrørende​ forløbet på børne- og ungehjemmet eller ønsker du at få uddybet vores fremgangsmåder?​

Ring på telefon 87 61 01 98 eller skriv til os via formularen.​

Vi besvarer gerne dine spørgsmål, og vender tilbage til dig med et svar, så hurtigt som muligt.

Henvend dig via formularen

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.
​Felter markeret med * skal udfyldes.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt