Strategiske kortidsanbringer

- genvejen til målbare succeshistorier

Kanonen har oplevet stigende efterspørgsel ift. kortere, afklarende forløb.

Vi har interesseret fulgt debatten omkring, og de første erfaringer med, Sverigesmodellen og Herningmodellen.

Nu kommer vi med Kanonens egen metode til en særlig indsats omkring korttidsanbringelser.

Vi arbejder ud fra et normaliseringsperspektiv og en helhedsorienteret tilgang der har fokus mod at de unge modtager den mindst indgribende indsats, så de får en opvækst, der er så normal som mulig.

Under anbringelsen har vi fra dag ét fokus på slutmålet for anbringelsen.

Den unges handleplan definerer perspektiver og mål for indsatserne under anbringelsen. I det daglige arbejde med de unge, bliver handleplanen omsat til målsætninger, som vi udfører i et nært samspil med den unge, familien, skolen og sagsbehandleren.

Visionen bag Short Cut Kanonen

Kanonen har i 15 år arbejdet succesfuldt med udsatte unge. Vi har taget det bedste af det vi kan, og gentænkt det i en ny ramme i kortidsperspektiv, hvor udsatte og sårbare unges potentialer udfoldes, og de hjælpes hurtigt tilbage til normalsystemet ved hjælp af en massiv pædagogisk indsats.

Anbringelser gentænkt med netværk og sagsbehandler som strategisk aktive medspillere.

Vi arbejder med kortidsanbringelser i ”svensk perspektiv” nytænkt i danske rammer hvor slutmålet er - en mindre indgribende foranstaltning.


Metodens kernepunkter

 • ​Udvikling og forberedelse til anden indsats – kommunens egne tilbud, fx til lokal anbringelse, familiepleje eller familiebehandling – med støtte i eget hjem og lokal skole
 • ​Pædagogisk udredning
 • ​Diagnosefokus – omsætning af viden til pædagogiske strategier
 • ​Miljøterapeutisk tilgang med fokus på mentaliseringsprocesser og psykoedukation
 • ​Udarbejdelse af misbrugsprofil

Arbejdsformen betyder helt konkret, at vi med korte intervaller på 4-6 uger(bestemmes ud fra handleplanens og målsætningens indhold), laver en evaluering. Ud fra denne evaluering kan målsætningen enten afsluttes, justeres og tilpasses eller forlænges.

Efter hvert interval udarbejdes der en kort opfølgningstekst, som sagsbehandler vil modtage – og dermed have mulighed for at kommentere på. Vi arbejder helhedsorienteret og benytter målstyring og evaluering via ICS.

Denne tilgang giver alle parter optimal synlighed i processen. Visionerne omkring kortidsanbringelsen, er at unge som kan hjælpes med en massiv og højt belyst indsats, kan give socialrådgiveren en nærværende oplevelse af at det enkelte barn med stor kvalitet i indsatsen, løftes tilbage til hjemkommunes rammer. 

Baggrund for Short Cut Kanonen

I både visitation og opstart vurderes det, om forløbet forventes at munde ud i en hjemgivelse eller ophold hos en plejefamilie. 

Forløbet på Short Cut Kanonen er på mellem tre til seks måneders varighed. Herefter afklares det om der skal iværksættes en overgangsløsning som inkluderer familiebehandling og støtte i hjemmet i 1-3 måneder. 


​Ved afslutning af korttidsanbringelsen fremlægger Kanonen scenarier for den unge omkring:

 • ​Anbefalet foranstaltning
 • ​Anbefalede pædagogiske strategier
 • ​Anbefalede støttebehov i skole og familie
 • ​Afsluttende status

Målgruppe

Short Cut Kanonen skiller sig ud fra en opholdsstedsplads af længere varighed, gennem definitionen af målgruppen – samt ved at finde frem til de unge som gennem et kort tidsforløb kan motiveres til et større personligt arbejde, som kan flytte fremtidsmulighederne for den enkelte.

 • ​Vi henvender os til børn og unge i alderen 12-18 år, som i en kortere periode kan profitere af en pause fra et miljø som er blevet en belastning.
 • ​Målgruppens karakteristika kan være mangesidet, de er oftest truede i deres udvikling, og de har sociale og følelsesmæssige problemer. De har vanskeligheder i skolen, samt i det primære og sekundære netværk.

En vigtig forudsætning for at korttidsanbringelse skal blive en succes, er at der foreligger en vurdering af om der er tilstrækkelige ressourcer tilstede i den unges netværk, i den nære familie og hos den unge selv, til at en hjemgivelse eller anbringelse i anden mindre indgribende foranstaltning, er en realistisk mulighed inden for 3-6 måneder.

Udslusning er en del af indskrivningen

Vi arbejder aktivt på at afklare den unge og den unges families ressourcer og kerneproblemområder, og det nære netværks muligheder for at deltage aktivt i anbringelsesforløbet. Dette forløb tager ca. 2 uger, og vi arbejder med ressourcescreening via journaler, samtaler med den unge, familien, sagsbehandler, skole og andre relevante personer.

I løbet af de næste 3-6 måneder arbejdes der målrettet på en hjembringelse, eller klargøring til andet tilbud, med udgangspunkt i handleplanens punkter. Efter den første periode, er der mulighed for at vi følger op på anbringelsen gennem et udslusningsforløb på 1 til 3 måneder, hvor vi arbejder i familien eller i den unges egen bolig, familiepleje eller andet tilbud.

Short Cut Kanonen trækker på hele Kanonens samlede viden og erfaring med anbringelser og netværksarbejde i familier. Derudover benytter Short Cut Kanonen sig af Kanonens interne skole, der har 15 års erfaring med at udrede elevers faglige og sociale støttebehov, og føre til afgangsprøver efter både 9. og 10. klasse. Samlet set giver det os mulighed for at nytænke korttidsanbringelser, og skabe unikke behandlingsforløb i døgnregi, omkring familiearbejde, skoletilbud og udslusningsopgaver.

Ved indskrivning aftales udskrivning.

Pædagogisk tilgang til de unge

Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske:

 • Vi har mulighed for tilrette vores tilgang til specifikke behov, som erfaringer omkring den unge, en udredning eller en diagnose peger på, vil øge effekten af indsatsen
 • Vi prioriterer relationen til den unge højt – og arbejder aktivt med at lytte nærværende og spørge ind til den unges egne oplevelser
 • Vi arbejder med varierede faglige strategier, for at udvikle og styrke den unges grundlæggende færdigheder, men også for at sikre at vi udfordrer eleven i sin kognitive zone for nærmeste udvikling
 • Vi har fokus på individuelle læringsstile og – strategier
 • Vi har en narrativ tilgang til den unge, og arbejder med identitetsskabende med den unges livshistorie og med et nyt narrativ om den unges skolehistorie
 • Vi arbejder med en kognitiv tilgang og mentaliseringsprocesser
 • Vi har et nysgerrigt, positivt og fordomsfrit syn på den unge
 • Vi arbejder med at synliggøre den unges kompetencer
 • Vi arbejder aktivt med motorik, bevægelse, sansestimulering og kost
 • Vi prioriterer forældreinddragelse og sammenhængskraft imellem hjem, afdeling og skole
 • Sammenhængskraft imellem hjemkommune, stamskole, stamklasse, Short Cut og hjemmet
 • Vi har særligt fokus på den unges menneskelig kvaliteter, og arbejder med bevidning af kvaliteter som nærvær, hjælpsomhed og venskab, og den unges ansvar for at overføre disse egenskaber til andre unge
 • Vi arbejder med en bevægelse fra ydre mod indre styring – med fokus på udvikling af vores unges selvværd/indre kerne og jeg-styrke.
 • Vi arbejder med tydelig struktur og en forudsigelig hverdag – hvori vi styrer, guider og vejleder vores unge, ud fra den enkeltes behov.
 • Vi smider ikke vores unge ud.

Art

Aggression Replacement Training (A.R.T.) er bygget på kognitive adfærdsterapeutiske principper samt social læringsteori. ART har vist sig at være et effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos unge. ART hjælper med at skabe en højere grad af empati, bedre selvværd blandt børn og unge, der er i risiko for at udvikle alvorlige adfærdsmæssige problemer. ART er blandt det bedst validerede på området.

Et fuldt ART-forløb består af 30 timers gruppetræning, hvor man træner deltagernes sociale færdigheder, deres evne til selvbeherskelse, herunder at kontrollere vredesudbrud, samt udvikler deltagernes evne til at ræsonnere moralsk og empatisk. Der er foretaget flere effektstudier af ART, der blandt andet påviser, at børn og unge, der undervises i ART, efterfølgende udviser signifikant mindre aggressiv adfærd og øgede sociale kompetencer. Behandlingen med ART har været tilbudt i Danmark siden 2010, og underviserne på Kanonen har været i gang med ART siden 2014.

Alle elever har mulighed for at deltage i forløbet, og der kan ligeledes laves særlige forløb, hvor elever fra stamklasserne deltager, som et led i genstarten i stamklassen.


Forældresamarbejde

På Kanonen har vi børn og unge med en lang række forskellige baggrunde, og vi sørger for, at der altid er plads og rum til alle. Vi støtter op omkring forældrerelationen, som, uanset hvilke svigt den rummer, er essentiel i forhold til at skabe vedvarende forandringer i barnet/den unges liv.

Samværet kan være blevet svært og vi har stor erfaring i at genoprette tillid og nære den vigtige relation mellem den unge og forældrene, med respekt for de mange følelser af svigt og sårbarhed, som der kan være i spil imellem parterne. Forældrene inddrages løbende i anbringelsen i det omfang det er muligt, og vi stilladserer relationen med fx hjemrejsekontrakter og støttet samvær.

Vi arbejder for at forældre og barn sammen opbygger nye rutiner og strukturer for dagligdagen. Sideløbende følger vi op med støttende samtaler med fokus på at skabe fortrolighed om regler, rammer, konflikthåndtering og omgangsform i hjemmet. Hvis der tilkøbes en opfølgningsperiode, støttes familien i hverdagen med sparring på frustrationsområder, og indkøring af de aftalte strategier.

Skolen

Kanonskolen er intern skole til opholdsstedet Kanonen, hvor skolen varetager undervisningen i henhold til lov om folkeskolen i forbindelse med anbragte elever eller elever, som befinder sig i dagtilbud. I skolen undervises 10-22 elever spændende fra 5.klassetrin til 9./10.klassetrin.

Undervisning tager udgangspunkt i elevernes særlige behov og det givne visitationsgrundlag. Der sker tydelig voksenguidning, baseret på den forskning, som påviser, at læring ledsaget af tydelig voksennærvær og relationsdannelse for de fleste børn vil sikre det mest givende læringsudbytte. Der arbejdes i forhold til fælles faglige mål, elevens alsidige udvikling og udvikling af uddannelsesparathed. Der undervises individuelt og i hold. Læringsmålene evalueres i elevplanen, som skrives direkte i formatet ICS.

Alle unge tager afgangsprøve på skolen, nogle få på særlige vilkår, andre tager en særligt tilrettelagt prøve i et eller flere fag. Alle undervisningsforløb er individuelt tilrettelagt, således at den enkelte unge, modtager det undervisningstilbud, den unge magter i vores rammer. Som en del af en stor organisation, kan Kanonskolen stille med den nødvendige viden, erfaring og kompetence, der gør at de unge er i stand til at gennemføre afgangsprøven på lige vilkår med elever i folkeskolen (lige vilkår, forskellige rammer). Kanonskolen arbejder med små hold, med fokus på inklusion i det lille fællesskab, og stiller store krav til de unge. Der arbejdes med relationer, differentiering, individuelle læringsstrategier, gensidig forpligtelse samt særlig tilrettelagt undervisning. Skolen fører hvert år mellem 8 og 14 elever til afgangsprøve, med flotte resultater til følge.

Det er en forudsætning for elevernes succes, at personalet samarbejder nært med de enkelte afdelinger fra Kanonen, de lokale folkeskoler, samt at skolen tilbyder samtlige folkeskolens prøvefag. Undervisningen foregår i et behageligt undervisningsmiljø med lyse og indbydende undervisningslokaler, grupperum, praktiske rum og med benyttelse af Hadstens bys gode faciliteter, som fx skov, boldbaner og natur.

For de elever, der har brug for det, er skoledagen delt mellem undervisning og værkstedsarbejde, på eget internt værksted. Værkstedsdelen er praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Værkstedet kan være springbræt til en arbejdspraktik, der i nogle tilfælde kan resultere i en læreplads, efter eleven har færdiggjort sin FP9 eller FP10.


På Kanonskolen har vi stor succes med et erhvervs- og uddannelsesrettet 10. skoleår, som er skræddersyet til den enkelte unge, ud fra ønsker, drømme og realistiske mål.

Kanonskolen:

 • Laver individuelt tilrettelagte forløb
 • Prioriterer tryghed og ro i timerne
 • Har fokus på faglighed og trivsel
 • Arbejder med de positive fællesskaber
 • Prioriterer at alle elever skal afslutte skoleforløbet med prøve
 • Har fokus på skolevejledning og elevernes samlede uddannelsesplan

Det er den stedlige PPR-Favrskov der, på baggrund af den unges sagsakter, afgør hvorvidt barnet / den unge skal visiteres til Kanonskolen.

Kanonen

Århusvej 1, 8382 Hinnerup

​Find vej med Google Maps

Telefon: ​87 61 01 98

E-mail: kanonen@kanonen.dk

CVR: 26 64 62 94

Visitation: 30 62 21 01​